Privacy Policy

Vasse Intertoys / www.RC-Model.nl hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vasse Intertoys / www.RC-Model.nl houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
–        Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
–        Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
–        Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
–        Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
–        Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; Alleen bij Betaling achteraf via Billink wordt de vordering, met de benodigde gegevens, overgedragen aan Billink. Ook zij verkopen uw gegevens niet door en gebruiken uw gegevens alleen om de vordering te incasseren
–        Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Vasse Intertoys / www.RC-Model.nl zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Vasse Intertoys / www.RC-Model.nl verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
–        Administratieve doeleinde;
–        Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
–        Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
–        De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vasse Intertoys / www.RC-Model.nl de volgende persoonsgegevens van u vragen:
–        Voornaam;
–        Achternaam;
–        Bedrijf (dit is geen verplicht veld);
–        Adres;
–        Telefoonnummer;
–        E-mailadres;
–        Geboortedatum.
Uw persoonsgegevens worden door Vasse Intertoys / www.RC-Model.nl opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
–        Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.